Baltmė, arba vitiligo, – tai melanocitopenija, pasireiškianti sutrikusia melanino, suteikiančio odai atspalvį, gamyba. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, vitiligo pasaulyje serga apie 1–2 proc. žmonių, vienodai vyrai ir moterys.

Taisyklės

Šioje interneto svetainėje Jūs turite galimybę įvesti duomenis, kurie bus betarpiškai paskelbti viešai ir prieinami visiems asmenims. Pateikdami informaciją (duomenis) Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikta informacija (duomenys) yra teisinga.

Naudojimosi www.vitiligo.lt puslapio taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 Internetinės svetainės www.vitiligo.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi interneto svetaine, esančia interneto adresu http//www.vitiligo.lt, tvarką ir sąlygas. Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate laikytis, susipažinti ir sutikti su visom taisyklių sąlygom , ir visais jų pakeitimais bei papildymais, kurie gali būti patalpinti Puslapyje ateityje, be jokių išlygų.

Susipažinimas su šiomis taisyklėmis ir sutikimas jų laikytis yra būtina sąlyga norint naudotis www.vitiligo.lt puslapiu.

1.2 Lankydamiesi ar kitaip naudodamiesi www.vitiligo.lt puslapiu, įskaitant visas su juo susijusias funkcijas (toliau: Puslapis), Jūs pareiškiate, kad sutinkate su šiomis naudojimosi Puslapiu taisyklėmis (toliau: Taisyklėmis) ir visais jų pakeitimais bei papildymais, kurie gali būti patalpinti Puslapyje ateityje, be jokių išlygų.
Nesutikus su bent vienu šiose Taisyklėse aprašytu punktu ar bent vienu vėlesnių Taisyklių redakcijų punktu, Jūsų lankymasis ir naudojimasis Puslapiu bus negalimas.

1.3 Puslapio lankytojas – tai bet kuris asmuo, besilankantis, talpinantis informaciją internetiniame puslapyje www.vitiligo.lt (toliau Puslapio lankytojas).
Vartotojai taip pat yra Puslapio lankytojai.

1.4 Puslapio lankytojas patvirtina, kad faktinis naudojimasis Puslapiu ar visomis jo funkcijomis kurios apima Jūsų kaip Puslapio lankytojo, yra prilyginamas ir suprantamas, kaip besąlyginis Puslapio lankytojo sutikimas su šiomis Taisyklėmis.

1.5 Neperskaitęs šių Taisyklių, tačiau paspaudęs teksto redaktoriuje esantį mygtuką „Siųsti“, Puslapio lankytojas bus laikomas su jomis susipažinęs, todėl visiškai atsakingas už pateiktą informaciją.

1.6 Puslapio administracija stengsis informuoti apie visus pagrindinius Taisyklių (įskaitant ir kitas Puslapio taisykles) pakeitimus, tačiau Puslapio lankytojai patys privalo reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Taisyklių redakcija.
Administracija pasilieka teisę bet kada vienašališkai keisti ir/ar papildyti Taisykles (įskaitant ir kitas Puslapio taisykles) be jokio išankstinio pranešimo.

1.7 Pateikdamas informaciją (duomenis) Puslapio lankytojas patvirtina, kad pateikta informacija (duomenys) yra teisinga.

1.8 Puslapio lankytojas įsipareigoja naudotis Puslapiu nepažeisdamas šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, etikos ir moralės principų.

1.9 Puslapio lankytojas įsipareigoja nevykdyti ir neužsiimti jokia veikla, kuri gali sąlygoti Puslapio sutrikimus, įskaitant ir neteisėtą jungimąsi prie Puslapio tarnybinių stočių, susijusių su Puslapio veikimu.

1.10 Puslapio lankytojas pasižada jokiomis aplinkybėmis nekopijuoti, nepardavinėti ar kitaip neplatinti Puslapyje esančios informacijos (duomenų) be išankstinio rašytinio Puslapio administracijos sutikimo.

2. Draudimai bet kuriam iš Puslapio lankytojų

2.1 Puslapyje draudžiama platinti, talpinti, reklamuoti ar bet kokiu kitu būdu viešinti informaciją (duomenis):

2.1.1 kurioje pažeidžiamos autorių ir/ar gretutinių teisių subjektų teisės, prekės ženklų ar kitos intelektinės nuosavybės objektų savininkų teisės ar bet kokios kitos analogiškos teisės;

2.1.2 kurioje pažeidžiama asmens privatumo teisė (teisė į privataus gyvenimo neliečiamybę) ir bet kokios kitos asmens teisės ir/ar teisėti interesai;

2.1.3 kurioje neteisėtai naudojami asmens duomenys;

2.1.4 kurioje pateikiama dezinformacija ar informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą.

2.1.5 kurioje kurstoma diskriminuoti, tyčiotis, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl: lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar bet kokiu kitu pagrindu, tyčiojamasi ar niekinama tokia žmonių grupė, ar kurioje yra bet kokių kitų asmenų diskriminacijos apraiškų;

2.1.6 kurioje raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką ar kurioje skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, nuversti teisėtą valdžią;

2.1.7 kurioje kurstomas karas ar neapykanta;

2.1.8 kurioje propaguojamas bet koks smurtas ar prievarta, nusikaltimai ar baudžiamieji nusižengimai ar bet kokie kiti teisės pažeidimai ar kurioje teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;

2.1.9 kuri yra susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;

2.1.10 kurioje platinama, propaguojama ir/ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir/ar reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

2.1.11 kurioje propaguojami ir/ar reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos;

2.1.12 kurioje palankiai vertinamas priklausomumas nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas, ar reklamuojami alkoholis, tabakas ar jų produktai (gaminiai);

2.1.13 kurioje palankiai žiūrima į medžiagų, priskiriamų dopingui, ar kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje uždraustų preparatų vartojimą, siekiant geresnio sportinio rezultato.

2.1.14 kurioje pažeidžiama nekaltumo prezumpcija ir kuria kliudoma teisminės valdžios ir kitų vienokio ar kitokio pobūdžio ginčus sprendžiančių institucijų nešališkumui;

2.1.15 kuri yra susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu arba vandalizmu: kai detaliai vaizduojamas žmonių, gyvūnų žudymas, žalojimas ar kankinimas, turto naikinimas ar gadinimas, taip pat informacija, kurioje teigiamai vertinamas smurtas, mėgavimasis prievarta ar žiaurumu;

2.1.16 kurioje rodomas mirusio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas;

2.1.17 kuri sukelia baimę ar siaubą;

2.1.18 kurioje dažnai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar gestai;

2.1.19 kuri yra erotinio ar pornografinio pobūdžio: kai skatinamas lytinis geismas, rodomas lytinis aktas, jo imitacija ar kitoks seksualinis pasitenkinimas, lytiniai organai, seksualiniai reikmenys;

2.1.20 kuri skatina savęs žalojimą ar savižudybę;

2.1.21 kurioje patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;

2.1.22 kurioje pažeidžiamos bet kokios bet kokių subjektų turtinės ir/ar neturtinės teisės;

2.1.23 kurioje pažeidžiamos bet kokios kitos šių Taisyklių, atskirų Puslapio taisyklių, teisės aktų, moralės ar etikos principų nuostatos;

2.1.24 kurios platinimas ir/ar viešinimas yra draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos teritorijoje taikytinus teisės aktus.

2.2 Be aukščiau nurodytų draudimų, Puslapio lankytojas taip pat įsipareigoja nesinaudoti Puslapiu:

2.2.1 informacijos (duomenų), esančios autoriaus ar gretutinių teisių objektu, neturint autoriaus ar gretutinių teisių subjekto tinkamo sutikimo platinimui, viešinimui, siuntimui ar bet kokiam kitam perdavimui;

2.2.2 jei toks naudojimasis pažeistų kitų asmenų teises ir/ar teisėtus interesus, įskaitant teisę į atvaizdą ar asmens privataus gyvenimo neliečiamumą;

2.2.3 pristatydami save kitu asmeniu ar kitokiais būdais siekdami suklaidinti kitus Puslapio lankytojus, kad pastarieji laikytų Jus kitu asmeniu.

2.2.4 pristatydami save Puslapio administracijos atstovu, Puslapio administratoriumi ar kitu Puslapio lankytoju.

2.3 Puslapio lankytojas sutinka ir neprieštarauja, kad Puslapio administracija atskleistų prisijungimo duomenys kai tai yra būtina remiantis teisės aktų reikalavimais, pareikalavus teisėsaugos institucijai ir kitais atvejais, kai toks informacijos (duomenų) atskleidimas tretiesiems asmenims yra teisėtas pagal Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius teisės aktus.

3. Apribojimai bet kuriam iš Puslapio lankytojų

3.1 Puslapio lankytojas visiškai atsakingas už bet kokio pobūdžio informacijos (duomenų), kurią siunčia į Puslapį ir/ar talpina Puslapyje, turinį bei privalo užtikrinti, kad Puslapio lankytojo pateikiama/siunčiama informacija (duomenys) atitiktų šiose Puslapio taisyklėse ir bet kokiuose kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat etikos ir moralės principų nuostatas.

3.2 Puslapio administracija jokiomis aplinkybėmis ir jokia apimtimi neprisiima atsakomybės dėl Puslapio lankytojo patalpintos Puslapyje informacijos (duomenų) neatitikimo Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų įstatymų ir kitų teisės aktų, šių Taisyklių, atskirų Puslapio taisyklių, moralės ar etikos principų nuostatoms.

3.3 Talpindami, platindami ar kitaip viešindami informaciją (duomenis), Puslapio lankytojas garantuoja ir patvirtina, kad informacija (duomenys) atitinka šių Puslapio taisyklių, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prisiima visas galimas neigiamas pasekmes, susijusias su šio įsipareigojimo pažeidimu.

3.4. Puslapio lankytojas įsipareigoja jokiomis komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis, kuriomis galima naudotis dabar ar kurios bus sukurtos ateityje, neplatinti jokios Puslapyje esančios informacijos (duomenų), išskyrus tą, kurią Jums kaip Puslapio lankytojui leidžia išankstinis rašytinis Puslapio administracijos sutikimas.

3.5 Puslapio lankytojas įsipareigoja Puslapyje esančios informacijos (duomenų) nenaudoti jokiai komercinei veiklai be išankstinio rašytinio Puslapio administracijos sutikimo.

3.6 Puslapio administracija turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kokią Medžiagą, informaciją ar duomenis iš Puslapio, jei ta Medžiaga, informacija ar duomenys yra nesuderinami su šiomis Taisyklėmis, atskiromis Puslapio taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų įstatymų ir kitų teisės aktų, moralės ar etikos principų nuostatomis arba dėl kitų priežasčių vienašališka Administracijos nuomone Medžiaga nėra tinkama talpinti Puslapyje.

3.7 Kilus įtarimui, kad talpinant, platinant ar kitais būdais viešinant informaciją (duomenis) buvo pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantys teisės aktai, taip pat, kad Puslapio lankytojo pateiktoje Medžiagoje užfiksuotas priešingas jiems elgesys, Puslapio administracija turi teisę apie galimą pažeidimą informuoti atitinkamas teisėsaugos institucijas.

3.8 Puslapio lankytojui yra žinoma, kad Medžiaga, kuri yra pateikiama per Puslapio Funkcijas, reklama bei kita Puslapyje esanti Medžiaga, gali būti intelektinės nuosavybės objektas, kurios bet koks panaudojimas be tos Medžiagos autoriaus ar kitų teisių turėtojo sutikimo yra draudžiamas, o šio draudimo nepaisymas užtraukia įstatymuose nustatytą atsakomybę.

3.9 Puslapio lankytojas visiškai atsakingas už informacijos ar duomenų, kurią siunčia į Puslapį ir/ar talpina Puslapyje, turinį ir privalo užtikrinti, kad pateikiama/siunčiama informacija ar duomenys atitiktų šiose Taisyklėse ir bet kokiuose kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taip pat etikos ir moralės principų nuostatas.

4. Garantijos nebuvimas

4.1. Puslapio lankytojas naudojasi Puslapiu ir/ar jo Funkcijomis savo rizika. Puslapio administracija neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Puslapiu ar naudojimusi juo.

4.2 Puslapio administracija pareiškia, kad nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės:

4.2.1 susijusios su Puslapyje veikiančiomis Funkcijomis;

4.2.2 susijusios su bet kokiomis klaidomis ar netikslumais Puslapyje;

4.2.3 už bet kokią žalą asmeniui ar turtui, susijusią su naudojimusi Puslapiu, Paslaugomis ar Medžiaga;

4.2.4 susijusios su neteisėtu priėjimu prie Puslapio tarnybinių stočių su visa jose saugoma asmenine informacija ir asmens duomenimis;

4.2.5 susijusios su informacijos ar duomenų siuntimo į Puslapį ir iš jo saugumu ir/ar kokybe ir/ar pertrūkimais;

4.2.6 susijusios su apsauga nuo kompiuterinių virusų ar bet kokių kitų žalingų kompiuterinių programų, kurios gali būti perduotos į ar per Puslapį trečiųjų šalių;

4.2.7 susijusios su Puslapyje siūlomomis (reklamuojamoms) prekėmis ar paslaugomis, taip pat prekėmis ar paslaugomis siūlomomis (reklamuojamomis) kituose interneto puslapiuose (ar kituose informaciniuose šaltiniuose), į kuriuos nuorodos yra pateiktos Puslapyje.

4.2.8 susijusios su ta Puslapio lankytoju informacija ar duomenimis, kuriuos jie patys talpina Puslapyje.

5. Atsakomybės ribojimas

5.1 Lankydamiesi ar bet kaip kitaip naudodamiesi Puslapiu ir/ar jame esančia informacija (duomenimis), Puslapio lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokios galimos žalos, kuri gali atsirasti dėl lankymosi ir/ar naudojimosi Puslapiu bei kitais interneto puslapiais (ar kitais informaciniais šaltiniais), į kuriuos nuorodas Puslapyje pateikia Puslapio administracija ir/ar kiti Vartotojai.

5.2 Puslapio administracija neprisiima atsakomybės už Puslapio lankytojo pateiktos informacijos (duomenų) turinį, taip pat jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir jokiomis aplinkybėmis negali būti atsakinga už bet kokią žalą, patirtą dėl informacijos (duomenų) patalpinimo Puslapyje ar kitokio paviešinimo, padaryto paties kaip Puslapio lankytojo.

5.3. Puslapio administracija ar su ja susiję asmenys taip pat neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas, susijusią su:

5.3.1 Puslapio turinio ir/ar funkcijų klaidomis, netikslumais ar bet kokiais kitais trūkumais;

5.3.2 asmens sužalojimu ir/ar turto sunaikinimu, kuris susijęs su lankymusi Puslapyje ir/ar naudojimusi juo;

5.3.3 neteisėtu prisijungimu prie asmens duomenų, saugomų Puslapyje ir šių duomenų panaudojimu;

5.3.4 informacijos (duomenų) siuntimo į ir/ar iš Puslapio ar bet kokio kito perdavimo sutrikimais;

5.3.5 virusų ar bet kokių kitų žalingų kompiuterinių programų patekimų į kompiuterinę įrangą lankantis Puslapyje ir/ar naudojantis juo;

5.3.6 Puslapio lankytoju atsiųstais ir/ar Puslapyje patalpintais duomenimis ar informacija (Medžiaga);

5.3.7 informacijos ar duomenų praradimu, pakeitimu ar kitokiu sunaikinimu;

5.4. Puslapio administracija nėra ir negali būti atsakinga už puslapių (ar kitų informacinių šaltinių), į kuriuos pateikiamos nuorodos Puslapyje, turinį bei žalą, atsiradusią dėl lankymosi ar kitokio naudojimosi tokiais puslapiais.

5.5. Puslapio administracija neprisiima atsakomybės ir jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už prekes ir/ar paslaugas, Puslapio administracijos ar trečiųjų asmenų reklamuojamas Puslapyje. Taip pat Puslapio administracija pareiškia, kad nėra ir nebus tarpininkas ir jokia forma nedalyvaus Puslapio lankytojo įsigyjant prekes ir/ar paslaugas iš Puslapyje besiskelbiančių ar besireklamuojančių trečiųjų asmenų.

6. Žalos atlyginimas

6.1 Puslapio lankytojas sutinka ir įsipareigoja atlyginti Puslapio administracijai ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, įskaitant baudas ar bet kokias kitas netesybas, įskaitant ir bet kokias pagal Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus sumokėtas baudas, susijusią su Puslapio lankytojo lankymusi Puslapyje ir/ar naudojimusi juo, įskaitant žalą, susijusią su:

6.1.1 informacijos ar duomenų siuntimu į ir/ar iš Puslapio ar bet kokio kito perdavimo;

6.1.2 komentarų rašymu;

6.1.3 skelbimų publikavimu;

6.1.4 šių Taisyklių bei atskirų Puslapio taisyklių pažeidimu;

6.1.5 bet kokiais trečiųjų asmenų teisių pažeidimais, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių ir privatumo teisės pažeidimus;

6.1.6 bet kokia žala, reikalavimais, baudomis ir kitokio pobūdžio netesybomis, kurios atsiranda dėl Puslapio lankytojo pateiktos informacijos (duomenų), kurią siunčiate į Puslapį ir/ar talpinate Puslapyje, ar dėl to, kad tokia informacija (duomenys) neatitinka šių Taisyklių, atskirų Puslapio taisyklių, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikytinų teisės aktų nuostatų ar etikos ir moralės principų;

6.1.7 bet kokia žala, reikalavimais, baudomis ir kitokio pobūdžio netesybomis, susijusiomis su Puslapio lankytojo pateikta informacija (duomenimis).

6.2 Šių Taisyklių 8.1 punkte nurodytais atvejais Puslapio lankytojas įsipareigoja atlyginti tiek tiesioginę žalą, tiek ir protingas išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar žalai sumažinti bei išlaidas, susijusias su žalos išieškojimu ne teismo ir/ar teismo tvarka, o taip pat netiesioginius nuostolius.

6.3 Už informacijos ar duomenų, kurių platinimą ar bet kokį kitokį viešinimą riboja teisės aktai, Jūs atsakote įstatymų nustatyta tvarka.

7. Autorių teisės

7.1 Puslapyje draudžiama talpinti, platinti ar kitais būdais viešinti informaciją ar duomenis, esančius autorių ar gretutinių teisių objektais, jei nėra gautas autoriaus ar gretutinių teisių turėtojo sutikimas. Šių draudimų pažeidimas Puslapio lankytojui užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

7.2 Puslapio lankytojas pareiškia ir užtikrina, kad esate siunčiamos informacijos (duomenų) autoriaus ir gretutinių teisių turėtojas arba turite atitinkamą autorių ir gretutinių teisių turėtojo sutikimą dėl informacijos (duomenų) panaudojimo.

7.3 Persiųsdami informaciją (duomenis) į Puslapį, Puslapio lankytojas visam teisių apsaugos laikotarpiui bet kokioje teritorijoje, visiems ir bet kokiems autorių turtinių teisių panaudojimo būdams neatlygintinai suteikiate Puslapio administracijai teisę naudotis visomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis į šią informaciją (duomenis) ir įsipareigojate jokiomis aplinkybėmis ateityje nereikšti jokių pretenzijų dėl Jūsų atsiųstos informacijos (duomenų) panaudojimo.

8. Teisių perleidimas

8.1 Puslapio lankytojas neturi teisės iš šių Taisyklių ar atskirų Puslapio taisyklių kylančių teisių ir/ar pareigų perleisti ar bet kokiais kitais būdais perduoti tretiesiems asmenims.

8.2 Administracija turi teisę be išankstinio perspėjimo ar informavimo perleisti dalį ar visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir/ar pareigas tretiesiems asmenims.

9. Informacijos patalpinimo taisyklės

Bendrosios nuostatos:

Juridinių santykių atsiliepimų interneto puslapyje www.vitiligo.lt Puslapio lankytojas turite teisę pareikšti savo nuomonę, rašydamas savo komentarus.

Komentuoti Puslapyje gali bet kuris Puslapio lankytojas.

Šios Taisyklės yra sukurtos www.vitiligo.lt administracijos ir kiekvienam Puslapio lankytojui, norinčiam pareikšti savo nuomonę Puslapyje bet kokios skilties komentaru, jų privalu laikytis be išlygų.

Bet kuris Puslapio lankytojas, nusprendęs parašyti savo komentarą/nuomonę, privalo būti susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, į kurias nuorodą jis gali rasti Puslapio informacijos patalpinimo formoje (toliau: Formoje).

Informacijos patalpinimas Puslapyje (žr.: 1.2 punktą) reiškia, jog Vartotojas, parašęs tą komentarą, susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis.

9.1 Informacijos patalpinimo samprata.

9.1.1 Informacijos patalpinimas – tai Puslapio lankytojo nuomonės išsakymas (toliau: Komentaras).

9.1.2 Publikavimas – tai Komentaro patalpinimas neribotam laikui (arba – kiek tai leidžia galimybės) Puslapio duomenų bazėje (toliau: Publikavimas).

9.2. Komentaro rašymas ir Publikavimas.

9.2.1 Teisę Puslapyje rašyti Komentarą turi bet kuris Puslapio lankytojas.

9.2.2 Neregistruoti Puslapio lankytojai komentuoti negali. Puslapio lankytojo registracija vyksta automatiškai nuspaudus mygtuką „siųsti“.

9.2.3 Prieš Puslapio lankytojui rašant Komentarą, jis privalo savarankiškai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, į kurias jam pateikiama nuoroda iš Formos, ir kurios yra neatsiejama Komentaro Publikavimo Puslapyje proceso dalis.

9.2.4 Pasirinkti, kokia kalba rašyti Komentarą, Puslapio lankytojui nėra varžoma, tačiau Puslapis neįsipareigoja pateikti Komentarų Taisyklių, išverstų į daugiau kalbų.

9.2.5 Šių Taisyklių ir registracijos sąlygų numatyta kalba yra lietuvių. Puslapio lankytojas savo užsiregistravimu Puslapyje paliudija, jog supranta šią kalbą, todėl gali perskaityti ir visiškai suprasti šias Taisykles.

9.2.6 Tam pačiam Puslapio lankytojui draudžiama Publikuoti tą patį Komentarą kelis kartus iš eilės ar daugiau tam pačiam Komentavimo Objektui.

9.2.7 Puslapio lankytojas, parašęs Komentarą ir nusprendęs jį Publikuoti Puslapyje, tampa to Komentaro autoriumi (toliau: Komentatoriumi).

9.2.8 Komentatorius prisiima visą atsakomybę už savo Komentaro teksto turinį. Visa ši informacija priklauso tik jam.

9.2.9 Šių Taisyklių neatitinkantis Komentaras gali būti šalinamas iš Puslapio, vienašališku Puslapio administracijos sprendimu.

9.3. Reikalavimai ir taisyklės Komentaro turiniui.

9.3.1 Komentaro tekste griežtai draudžiami: įžeidžiantys, skatinantys nusikalsti, rasistinio, nukreipto prieš mažumas, pornografinio ir kiti Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus pažeidžiančio turinio pasisakymai.

9.3.2 Komentaro tekste griežtai draudžiami necenzūriniai žodžiai, taip pat trumpiniai, kuriuos galima traktuoti kaip tokio žodžio formą.

9.3.3 Komentaras negali būti reklaminio pobūdžio.
Apie Komentaro atitikimą šiam Taisyklių punktui konkrečiu atveju sprendžia Puslapio administracija.

9.3.4 Komentatoriui viename Komentare draudžiama piktybiškai kartoti tą patį tekstą.

9.3.5 Komentatoriui draudžiama į savo Komentarą įrašyti tik nuorodą į kitą interneto puslapį.

9.3.6 Komentarai, parašyti vien didžiosiomis raidėmis draudžiami.

9.3.7 Komentatoriui draudžiama rašyti Komentarą, nesusijusį nei su Komentavimo Objektu, nei su kitais to Komentavimo Objekto Komentarais.

9.3.8 Komentatorius turi teisę savo Komentare cituoti kitus informacinius šaltinius, tačiau tokiu atveju tų šaltinių sutikimas ir nurodymas yra privalomas.

9.3.9 Šių Taisyklių 9.3.8 punkte minimą šaltinio sutikimą Komentatorius įsipareigoja gauti savarankiškai.
Teksto citavimas paliudija, jog Komentatorius tą sutikimą gavo arba turi teisę cituoti pagal 9.3.8 punkte minimo šaltinio taisykles ir nuostatus.

9.3.11 Puslapio administracija Komentarų teksto neredaguoja.
Komentaras Puslapyje visą laiką Publikuojamas identiškas tam, kurį rašė jį sukūręs Komentatorius, todėl jis yra vienintelis teisėtas to Komentaro autorius.

9.4. Reikalavimai bei apribojimai pačiam Komentarui ir jo apimčiai.

9.4.1 Rekomenduojame Komentarą Puslapyje rašyti laikantis tos kalbos gramatikos, skyrybos ir stilistikos taisyklių, kuria ir rašomas tas Komentaras.

9.4.2 Puslapio administracija pasilieka teisę jos nuomone netinkamo turinio Komentarą vienašališku sprendimu pašalinti iš Puslapio.
Pažeidimui dėl netinkamo turinio pasikartojus, Puslapio administracija gali būti priversta imtis atitinkamų priemonių prieš pakartotinį pažeidimą padariusių Puslapio lankytoją.

9.4.3 Puslapio administracija turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus ištrinti, o dėl jų kreiptis į teisėsaugos institucijas.

9.4.4 Komentaro apimtis 300 (trys šimtai) simbolių.

9.5. Komentaro patvirtinimas Publikavimui.

9.5.1 Komentaras yra Publikuojamas iš karto, kai tai patvirtina Komentatorius.

9.5.2 Komentatoriaus patvirtinimu, jog jis tikrai nori Publikuoti savo parašytą Komentarą laikomas mygtuko „Siųsti“ paspaudimas.

9.5.3 Paspaudus mygtuką „Siųsti“, Komentaras, kiek tai leidžia techninės Puslapio galimybės, iš karto atsiduria Komentuojamo Objekto Komentarų „visi įrašai“ sąraše ir yra matomas kiekvienam Puslapio lankytojui.

9.6. Komentaro saugojimas.

9.6.1 Visi Komentarai Puslapio duomenų bazėje yra laikomi neribotą laiką, jeigu tai leidžia galimybės.

9.6.2 Už Komentarų dingimą iš Puslapio duomenų bazės dėl techninių priežasčių Puslapio administracija neatsako.

9.7. Puslapio privatumo politika Komentarams.

9.7.1 Puslapio administracija gerbia Komentatoriaus privatumą ir jo privačius duomenis laiko paslaptyje.

9.7.2 Nors Puslapio administracija Komentatoriaus privačių duomenų trečiosioms šalims neatskleidžia, tačiau gali būti priversta tai padaryti, jei, Komentatoriui pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymus, to iš jos pareikalaus atitinkamos teisėsaugos institucijos.

9.8 Baigiamosios nuostatos:

9.8.1 Nei Komentatorius, nei kiti Vartotojai, nei kiti asmenys negali iš Puslapio administracijos reikalauti ištrinti bet kurį to Komentatoriaus Komentarą, jeigu jis atitinka šias Taisykles.

9.8.2 Komentatorius neatsako už kitų Komentatorių, atsakančių į jo Komentarą, Komentarus, pažeidžiančius šiose Taisyklėse aprašytus punktus.

9.8.3 Bet koks šių Taisyklių panaudojimas ar pritaikymas kituose puslapiuose privalo būti suderintas su Puslapio administracija.

9.8.4 Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Jei teismas pripažins kurį nors šių internetinio puslapio www.vitiligo.lt Taisyklių straipsnį ar dalį netaikytinais, likusios šių sąlygų taisyklės liks galioti. Šios Sąlygos sudaro išsamų susitarimą tarp šalių ir panaikina ar pakeičia visus kitus ankstesnius ar vienalaikius rašytinius ar žodinius susitarimus šiais klausimais.

9.8.5 Šios Taisyklės yra pagrindinės Puslapio Taisyklės, apibrėžiančios lankymąsi ar bet kokį kitą naudojimąsi Puslapiu.

Iškilus klausimų ar turint pasiūlymų, Jūsų nuomonė visada laukiama Puslapio administracijos elektroninio pašto adresu: [email protected]

www.vitiligo.lt administracija.

P.S.

154 straipsnis. Šmeižimas

1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veiklas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Log In
PARAMA SVETAINEI
Patinka čia lankytis? Smagiai praleidi laiką, randi naudingos informacijos? Paremk svetainės gyvavimą!
Paremk svetainę SMS'u
BALSAVIMAS

Kaip gydotės vitiligo?

Žiūrėti rezultatus

Loading ... Loading ...